Disclaimer

Almindelige betingelser og vilkår for brug af www.sydinvestportefølje.dk.
Læs venligst følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Sydinvest Porteføljes hjemmeside. Såfremt du benytter hjemmesiden, accepterer du samtidig betingelserne for brugen.

1. Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje
Hjemmesiden indeholder oplysninger om:

Sydinvest Portefølje,
Peberlyk 4,
DK-6200 Aabenraa,
CVR 36921862
Telefon: 74 37 33 00

Investeringsforeningen er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for Investeringsforeninger er klageinstans.

Se endvidere afsnittet "Om os" på hjemmesiden for yderligere oplysninger om Sydinvest Portefølje.

2. Indhold
Indholdet på hjemmesiden er ikke udtryk for rådgivning af den enkelte kunde og indeholder derfor kun oplysninger af informativ karakter. Du skal henvende dig til dit pengeinstitut, hvis du ønsker personlig rådgivning.

3. Ansvarsfraskrivelse:
Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis på foreningens hjemmeside. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i fondene kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.

4. Ophavsret og varemærker:
Sydinvest Portefølje har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden Sydinvestportefølje.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på Sydinvestportefølje.dk må ikke finde sted uden foreningens forudgående skriftlige samtykke. Sydinvest Portefølje giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden foreningens forudgående skriftlige samtykke.

5. Links til Sydinvestportefølje.dk
Links til Sydinvestportefølje.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden Sydinvest Porteføljes godkendelse. Derfor er foreningen ikke ansvarlig for fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng, der er links til Sydinvestportefølje.dk.

6. Links fra Sydinvestportefølje.dk
Sydinvestportefølje.dk indeholder links til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og foreningen er således ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmesider, selvom der linkes dertil fra Sydinvestportefølje.dk.

7. Beregninger
Sydinvest Portefølje påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i beregninger foretaget på Sydinvestportefølje.dk. Sydinvest Portefølje er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

Kontakt dit pengeinstitut for at få et individuelt tilbud eller rådgivning.

8. Personoplysninger samt kontakt
Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 er gældende. Alle oplysninger som foreningen kommer i besiddelse af i forbindelse med brugernes benyttelse af Sydinvestportefølje.dk, vil blive behandlet i overensstemmelse hermed.

Foreningen kan registrere og benytte log-oplysninger og IP-adresser på brugere af Sydinvestportefølje.dk til blandt andet statistiske formål.

Foreningen kan ikke garantere for sikkerheden, hvis brugere sender personlige eller fortrolige oplysninger via ikke-krypterede e-mail til foreningen, idet foreningen intet ansvar har for, at tredjemænd opnår eller ikke opnår kendskab til indholdet af sådanne e-mail. Foreningen er ikke forpligtet til at udføre instruktioner eller ordrer afgivet via e-mail, ligesom foreningen ikke er ansvarlig for indholdet af e-mail, der er bortkommet eller ændret efter brugerens afsendelse.

Foreningen er berettiget til at sende generelle oplysninger via e-mail til brugere, der har givet samtykke hertil.

9. Værneting og lovvalg
Tvister som udspringer af indholdet på Sydinvestportefølje.dk og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

10. Ændringer af "Alm. betingelser og vilkår for brug af Sydinvestportefølje.dk"
Sydinvest Portefølje forbeholder sig ret til når som helst at ændre i brugervilkårene for Sydinvestportefølje.dk ved at opdatere denne side. Foretages der ændringer, vil der blive gjort opmærksom herpå på forsiden af hjemmesiden, hvorefter du bør genlæse vilkårene.